Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo

Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo

Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą

Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo

Dėl Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl gamtos paminklų paskelbimo

 

Saugomų teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai

 Dėl Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo

Patvirtinti saugomų teritorijų tvarkymo planai

Biosferos poligonų įsteigimo, nuostatų bei ribų planų patvirtinimo teisės aktai

 

Regioninių bei nacionalinių parkų apsaugos reglamentai

 Dėl Asvejos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo

(pakeitimai: 2007-11-07 Nr. D1-559, 2009-04-17 Nr. D1-175)