INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą.

Numatoma parengti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planus.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 20-8766):

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vsttt@vstt.lt) iki 2020-08-15.

Sprendimą „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2020 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Pradėti rengti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų regioninių parkų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planus (toliau – Planavimo dokumentai).
  2. Nustatyti šiuos Planavimo dokumentų tikslus:

2.1. iš naujo nustatyti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir jų funkcinio prioriteto zonų ribas, Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribas, taip pat esant poreikiui iš naujo nustatyti arba pakoreguoti esamas šių saugomų teritorijų buferinės apsaugos zonų ribas;

2.2. nustatyti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų kraštovaizdžio tvarkymo zonas, numatyti kraštovaizdžio apsaugos bei apsaugos ir tvarkymo reglamentus, formavimo bei kitas tvarkymo priemones, sudaryti sąlygas vertingoms ekosistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims, miško medžių genetiniams ištekliams išsaugoti, numatyti priemones atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus; numatyti priemones, užtikrinančias palankią Europos bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių būklę, nustatyti kultūros paveldo vietovių ir kompleksinių kultūros paveldo objektų paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus, numatyti rekreacinio naudojimo sistemą – nustatyti vietas poilsio paskirties pastatų statybai, pažintinio turizmo trasų sistemą, kitus rekreacinės infrastruktūros objektus, numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai; numatyti priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Įvertinus poreikius ir galimybes, saugomų teritorijų buferinės apsaugos zonose numatyti priemones, mažinančias neigiamą veiklos poveikį ir saugančias šių saugomų teritorijų aplinką.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Aplinkos ministras