Veiklos planai ir ataskaitos

Asvejos regioninio parko direktoriaus Rimanto Glamboko  2012 metams nustatyti strateginiai tikslai:

1. Užtikrinti Asvejos ežeryno kraštovaizdžio komplekso, gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos regioniniame parke ir direkcijai priskirtose teritorijose išsaugojimą.
2. Sudaryti prielaidas plėtoti pažintinį turizmą Asvejos regioniame parke.
3. Propaguoti saugomų teritorijų gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

Pagrindiniai 2012 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

1. Organizuoti Natura 2000 teritorijų, parko gamtos ir kultūros paveldo, infrastruktūros objektų priežiūrą ir tvarkymą.
2. Pritaikyti kultūros paveldo objektus lankymui.
3. Organizuoti informacijos pateikimą visuomenei ir parko lankytojams, parko LC bei kitomis informacinėmis priemonėmis.
4. Organizuoti gamtosauginius ir kultūrinius renginius, (parko 20 – mečiui paminėti), skleidžiant informaciją apie parko vertybes, tradicijų puoselėjimą, atskirų objektų tbarkymą.