“Natura 2000” – tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, padengiantis didžiąją Europos saugomų teritorijų dalį. Šis tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias natūralias ES buveines bei rūšis, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei.

Teisinis “Natura 2000” pagrindas yra dvi ES gamtos apsaugos direktyvos – Paukščių ir Buveinių. Šie teisiniai ES dokumentai yra susiję su natūralių buveinių, floros ir faunos apsauga, taip pat su jau minėtu Europos saugomų teritorijų tinklo sukūrimu. Remiantis Paukščių ir Buveinių direktyvomis, ES gamtos apsaugos politika užtikrina efektyvią unikalios biologinės įvairovės apsaugą visoje Europoje. Taip pat užtikrina, kad visos ES šalys turi tuos pačius teisinius įsipareigojimus saugant teritorijas, įtrauktas į “Natura 2000” tinklą.

Asvejos regioninio parko teritorija (išskyrus rekreacinio bei gyvenamosios paskirties prioriteto funkcines zonas)  yra paskelbta Natura 2000.

Asvejos ežerynas įtraukti į buveinių (BAST)  bei paukščių (PAST)  apsaugai  svarbių teritorijų sąrašus.

Buveinių apsaugai (BAST) svarbios teritorijos yra išskirtos: aktyvios aukštapelkės, natūralūs distrofiniai ežerai, pelkiniai miškai, plačialapių ir mišrūs miškai, pelkiniai miškai, saugomos gyvūnų rūšys: ūdra, kraujalakinis melsvys, dvijuostės nendradusės.

Paukščių apsaugai (PAST) svarbi teritorija išskirta: Juodujų Peslių (Milvus Migrans) bei Lėlių (Caprimulgus europaeus) rūšių išsaugojimui.