by N. Brusokas N. Brusokas

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) rengimo ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Nr. 962 „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo uždaviniai:

įvertinti Regioninio parko kraštovaizdžio struktūros schemą, pateikti pasiūlymus Regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų bei buferinės apsaugos zonos riboms optimizuoti;

  1. įvertinti planuojamai teritorijai parengtus gamtotvarkos planus, tikslines programas, tvarkymo programas, rūšių apsaugos veiksmų planus.
  2. įvertinti miško ekosistemų, genetinių išteklių apsaugos bei miškų naudojimo reikalavimus ir miškotvarkos projektuose suprojektuotas veiklas.
  3. nustatyti gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos kryptis ir priemones: biologinės įvairovės ir buveinių apsaugos priemones (integruojamos priemonės iš gamtotvarkos planų, tikslinių programų, tvarkymo programų, rūšių veiksmų planų bei siūlomos naujos), negyvosios gamtos vertybių apsaugos ir tvarkymo priemones, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones, kt.);
  4. nustatyti kultūros paveldo apsaugos kryptis ir priemones, planuojamoje teritorijoje esančių kultūros paveldo vietovių ir/ar kompleksinių kultūros paveldo objektų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus bei tvarkybos priemones, skirtas vietovės ar objekto vertingosioms savybėms apsaugoti ir tvarkyti bei kultūriniam kraštovaizdžiui ir visumos darnai ir (ar) dermei su gamtine aplinka išsaugoti, integruoti kultūros paveldo vietovių planavimo nuostatas ir reglamentus bei paveldosauginius reikalavimus;
  5. pasiūlyti aplinkosaugos, miškų ir žemės ūkio plėtros kryptis bei priemones;
  6. nustatyti žemės pagrindinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikius ir keitimo sąlygas;
  7. nustatyti rekreacinio naudojimo sistemą, kurią sudaro nustatytos zonos ar vietos rekreacinių objektų statybai, pažintinio turizmo trasų, takų, regyklų sistema, kiti rekreacinės infrastruktūros objektai; rekreacinio naudojimo (pažintinio turizmo plėtros) kryptis ir priemones;
  8. nustatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujų statinių statybai, gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros plėtros kryptis ir priemones.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt,

interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Planų rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su planavimo schemos rengimo darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): bus rengiamas SPAV atrankos dokumentas ir SPAV ataskaita pagal poreikį.

Su planavimo schemos rengimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (https://vstt.lrv.lt/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TDP Nr. S-NC-00-21-171.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie parengtą Asvejos regioninio parko planavimo schemą ir susipažinimą su ja bus paskelbta vėliau Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TDP Nr. S-NC-00-21-171.