Rekreacinio  prioriteto  zonos – tai  rekreacinių  poreikių  tenkinimui  tinkamiausios  miškingos ir agrarinės teritorijos, skiriamos intensyviausiam rekreaciniam naudojimui, paprastai su rekreacinių objektų statybomis ir miško parkų formavimu.

Apima:

– teritoriją tarp Žverno ir Asvejos ežerų su Žverno ežeru (Liudgardo rekreacinė zona). Tikslas – praplėsti ir papildyti esamą palankią poilsiavimui aplinką, gerinant esamų poilsio bazių komfortiškumą, įrengiant rekreacinę infrastruktūrą su kempingu ir stovyklaviete, miško bei agroparkus;
– Gilaušio (Ilgio) apyežerį su esamomis rekreacinėmis bazėmis (Abejučių rekreacinė zona). Tikslas – sukurti ir palaikyti palankią poilsiavimui aplinką, rekonstruojant ir gerinant poilsio sąlygas esamoje poilsio bazėje, įrengiant rekreacinę infrastruktūrą, miško parką;
– Visbaro ežerą ir jo šiaurinį apyežerį (Visbaro rekreacinė zona). Tikslas – sukurti ir palaikyti kempingams reikalingą aplinką ir įrangą, įrengti paplūdimius ir rekreacinius želdynus;

– Dubingių miestelio rytiniame pakraštyje esančią teritoriją (Dubingių rekreacinė zona). Tikslas – sudaryti trumpalaikio poilsio sąlygas vietos gyventojams ir parko lankytojams, sukuriant poilsio parką, rekreacinėms reikmėms pritaikant esamus nenaudojamus gamybinio komplekso statinius;

– teritoriją rytinėje Viranglio ežero pusėje (Jonėnų rekreacinė zona). Tikslas – sukurti ir palaikyti turistų stovyklavietėms reikalingą įrangą, rekreacinę infrastruktūrą bei miško parką. Šioje zonoje galimos rekreacinės paskirties objektų statybos;

– dalį Dubingių miško (Purviniškių rekreacinė zona) pietiniame Baluošų apyežeryje. Tikslas – sukurti ir palaikyti turistų stovyklavietėms reikalingą įrangą, miško parką;

– Dubingių miško (Žingių rekreacinė zona) pietinę dalį prie Žingių. Tikslas – sudaryti sąlygas trumpalaikiam poilsiavimui, formuojant miško parką;

– Nikajo ežero šiaurės vakarinį apyežerį (Labaišiškių rekreacinė zona). Tikslas – sudaryti komfortabilias poilsio su nakvyne sąlygas regioninio parko lankytojams, sukuriant ir tam reikalingą rekreacinę infrastruktūrą. Šioje zonoje galima poilsinių bei rekreacinės paskirties objektų statyba;

– Galono – Leikštinio ir Arino ežerų tarpuežerį (Galono rekreacinė zona). Tikslas – sukurti ir palaikyti turistų stovyklavietėms reikalingą įrangą, miško parką;

– miškingas agrarines teritorijas žemiau Padubingės kaimo (Padubingės rekreacinė zona). Tikslas – sukurti ir palaikyti rekreacinį agroparką.