Svetainės lankytojus kviečiame susipažinti su keliais Dubingių krašto tautosakos pavyzdžiais, užrašytais dar praėjusiame amžiuje ekspedicijos ir atskirų išvykų į Dubingių apylin­kes metu. Tuomet buvo užrašyta apie 800 lietuvių tautosakos kūrinių, kurie perleisti saugoti tuometinės Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Lietuvių tautosakos rankraštynui (LTR) ir jo fo­notekai (LTRF). 1971 m. buvo parengta ir „Vagos“ leidyklos išleista monografija „Dubingiai“, kurioje patalpinti meniniu po­žiūriu vertingesni kūriniai. Dainas leidiniui parengė P.Jokimaitienė ir L.Burkšaitienė, pasakas – S.Litvinaitė, pasakojimus, padavimus, sakmes ir visą smulkiąją tautosaką – N.Vėlius. Tekstus redagavo K.Aleksynas.

Skelbiami tekstai pateikti taip, kaip jie užrašyti, išlaikant visas kalbos ypatybes. Net pasakojamosios tautosakos kūriniuose išlaikytos pasitaikančios šnekamosios kalbos konstrukcijos, nepaisant jų neatitikimo li­teratūrinės, rašytinės kalbos normoms.

Mūsų pateikti kūriniai užrašyti 1968 m. Dubingių krašte (Molėtų r.).

Šią mūsų svetainės skiltį ketiname nuolat papildyti.