Asvejos regioninio parko apsaugos tvarką nustato ir ūkinę veiklą reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ;
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas ;
4. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas ;
5. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ;
6. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
7. Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343;
8. Asvejos regioninio parko nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.490 ;
9. Asvejos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas Aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 411;

10. Asvejos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas Aplinkos ministro 2009-06-02 d., įsakymu Nr. D1-278 (Valstybės žinios Nr.65-2597)

11. Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės , (Valstybės žinios 2009-05-16 Nr. 57-2234);
ir kiti įstatymai, teisės aktai bei apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos su žemės, miškų ir vandens telkinių savininkais bei valdytojais dėl veiklos apribojimo.
Asvejos regioninio parko teritorijoje esantys kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės) saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu  ir kitais teisės aktais.
Asvejos regioninio parko teritorijoje esantys gamtos paveldo objektai saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Gamtos paveldo objektų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214 bei Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis .
Asvejos regioninio parko teritorijoms ar jų dalims, kurioms suteiktas Europos Bendrijos svarbos teritorijos statusas, papildomai taikomi Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai.

Teisės aktai >>

Asvejos RDP direktoriaus įsakymai>>