Informacija žemės sklypų savininkams dėl pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių

Siekiant išsaugoti nykstančius, mažėjančius natūralių pievų, ganyklų, pelkių, šaltinynų plotus, kai kuriems žemės sklypams taikomi Specialiosios žemės naudojimo sąlygų apribojimai ir tuo pačiu skatinamas smulkusis ūkininkavimas, kuris padėtų išsaugoti šiuos svarbius plotus – natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai – neatskiriama Lietuvos kraštovaizdžio ir kultūros dalis. Šios ekosistemos atlieka svarbų vaidmenį gamtoje ir mūsų visų gyvenime. Sugerdamos anglies dvideginį iš atmosferos ir stabilizuodamos drėgmės režimą, jos yra svarbios daugelio organizmų rūšių, įskaitant paukščius ir natūralius augalų apdulkintojus, buveinės.

Atnaujinus ir patvirtinus natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius, žemių savininkai, kurių žemės sklypas ar dalis sklypo atitinka ir patenka į pelkių, šaltininynų, natūralių pievų, ganyklų kategoriją, gavo registruotus laiškus, informacinio pobūdžio pranešimus, kuriuose žemės sklypų savininkai ir kiti suinteresuoti asmenys yra informuojami apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, tenkinant viešąjį interesą.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus šia tema galite rasti https://bit.ly/45WHduB
Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius rasite:
-Biologinės įvairovės duomenų bazės (BIOMON) tinklalapyje (https://biomon.lt/szns)
-Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt pasirinkite šiuos meniu turinius: Žemėlapiai > Viešosios paslaugos > Kitų temų duomenys > Aplinkosauga > Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Visa informacija puslapyje:
https://vstt.lrv.lt/lt/naujienos/informacija-apie-naturaliu-pievu-ir-ganyklu-pelkiu-ir-saltinynu-zemelapius

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – tai Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyti nurodytose teritorijose taikomi ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo, vykdomos konkrečios veiklos, statinių, nekilnojamojo kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, valstybės saugumo ir viešojo intereso poreikių.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) atsakinga už natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių sudarymą bei tvirtinimą. Žemėlapiai sudaryti naudojant pirminius duomenų šaltinius, kurie surašyti šių žemėlapių rengimo tvarkoje.

Žemėlapiai tvirtinami 6 dalimis. Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, apie priimtą sprendimą visų sklypų savininkai informuojami registruotu laišku.

I. Natūralios pievos ir ganyklos – neariami, nesausinami, nepersėjami žolynai, kuriuose vyrauja natūralūs laukiniai augalai, saugotini dėl jų svarbos žemės ūkio naudmenų plotų biologinei įvairovei. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos natūraliose pievose ir ganyklose, nurodytos Įstatymo 96 straipsnyje:

Natūralias pievas ir ganyklas draudžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką.

II. Pelkės ir šaltinynai – teritorijos, atitinkančios vieną arba kelis šių požymių:

1) teritorija patenka į inventorizuotus Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių pelkių ir šaltinynų plotus;

2) vyksta pelkėdaros procesas, kurio požymiai nurodyti šio straipsnio 2 dalyje;

3) pelkine augalija gausiai užaugusi buvusi vandens telkinio dalis;

4) požeminis vanduo natūraliai trykšta iš žemės paviršiaus.

Pelkėdara vyksta, jeigu yra visi šie požymiai:

1) vyrauja durpinis dirvožemis, kurio durpių sluoksnis ne mažesnis kaip 5 centimetrai, arba dirvožemis priskiriamas šiems šlapžemių dirvožemių tipams: aliuvinis pelkinis, užneštasis (palaidotasis) arba deliuvinis glėjinis;

2) vyrauja pelkinė augalija: viksvos, nendrės, meldai, švendrai, kupstiniai švyliai, puplaiškiai, pelkiniai asiūkliai, kiminai, purienos, gegužliniai, gailiai, spanguolės ir žaliosios ar baltosios samanos;

3) žemė nuolat įmirkusi, nenusausinta.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos pelkėse ir šaltinynuose, nurodytos Įstatymo 102 straipsnyje:

Pelkėse ir šaltinynuose draudžiama:

1) vykdyti teritorijos sausinimo darbus, keisti šaltinynų ir (ar) jų grupių hidrologinį režimą, ardyti pelkių ir apypelkių augalinę dangą, išskyrus atvejus, kai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai;

2) pelkes ir šaltinynus paversti ariamąja žeme ir (ar) miško naudmenomis, užsodinti želdiniais;

3) pelkes ir šaltinynus paversti žeme, užimta paviršiniais vandens telkiniais, išskyrus atvejus, kai žemės sklype įrengiamas vienas, ne didesnio kaip 0,1 hektaro ploto dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys.

Natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai – tai neatskiriama Lietuvos kraštovaizdžio ir kultūros dalis. Šios ekosistemos atlieka svarbų vaidmenį gamtoje ir mūsų visų gyvenime. Sugerdamos anglies dvideginį iš atmosferos ir stabilizuodamos drėgmės režimą, jos yra svarbios daugelio organizmų rūšių, įskaitant paukščius ir natūralius augalų apdulkintojus, buveinės.

Pievų ekosistemos yra labai svarbios biologinei įvairovei. Pievos nepaprastai turtingos rūšių, jose gyvena įvairūs laukiniai plėviasparniai (bitės, vapsvos, kamanės, skruzdėlės), drugiai, kiti bestuburiai, auga saviti, reti ir saugomi augalai. Mažindami natūralių pievų plotus trikdome šią ekosistemą, jos mitybines grandines, ir tai neigiamai veikia vabzdžius apdulkintojus, nuo kurių priklauso daugelis mūsų auginamų žemės ūkio kultūrų ir kurie taip pat yra svarbus maisto šaltinis daugelio rūšių gyvūnams.

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, natūralių pievų ir ganyklų plotai palaipsniui mažėja, nes žemės ūkiui intensyvėjant pievos suariamos ir persėjamos. Vienas iš pagrindinių uždavinių siekiant išsaugoti pievas – sugrąžinti į pievas tradicinį ganymą ir šienavimą, remiant smulkius ūkininkus. Daugiau informacijos apie natūralių pievų ir ganyklų svarbą vaizdo pranešime. 

Pelkių ir šlapynių vaidmuo yra labai svarbus palaikant planetos sveikatą: jos palaiko biologinę įvairovę, valo vandenį, reguliuoja potvynius, švelnina klimato kaitą ir teikia įvairią ekologinę, ekonominę ir kultūrinę naudą. Šlapynių apsauga ir palaikymas yra labai svarbūs gamtos ir visuomenės gerovei. Daugiau informacijos apie pelkių ir šlapynių svarbą vaizdo pranešime.

Šiems iš pažiūros įprastiems kraštovaizdžio elementams dabar irgi kyla grėsmė išnykti iš mūsų akiračio. Keičiantis ūkininkavimo pobūdžiui natūralių pievų ir ganyklų ekosistemos traukiasi. Pelkių, kurių reikšmingai daliai jau anksčiau buvo taikoma vienokio ar kitokio lygio apsauga, bendras plotas Lietuvoje dar išlieka gana stabilus, bet ir šios ekosistemos patiria didėjantį spaudimą dėl intensyvėjančio žemės ūkio, urbanizacijos, atnaujinamų melioracijos ir durpių kasybos projektų, taip pat dėl veiksnių, susijusių su klimato kaita. Atvirų pelkių plotai sparčiai mažėja dėl užžėlimo nendrėmis, krūmais ir medžiais. 

Siekiant užtikrinti šių ekosistemų stabilumą būtina imtis ir teisinės šių teritorijų apsaugos, todėl Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (VSTT) pradeda tvirtinti pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS), žemėlapius. 

Įgyvendinant Vyriausybės nutarimą dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiai buvo parengti vadovaujantis tokių žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu, bei šiame apraše nurodytais skaitmeniniais duomenų šaltiniais.

VIENKARTINĖS IR PERIODINĖS KOMPENSACIJOS
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad žemės sklypų savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, patiriantys nuostolių dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, turi teisę gauti vienkartines ar periodines kompensacijas. Kompensacijų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo SŽNS įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika patvirtinta LR Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339. 

Kompensacijos išmokamos pagal nurodytų asmenų pateiktą metodikos 1-ame priede nurodytą prašymą VSTT Prašymo ir jo priedų turinys turi atitikti metodikos 3 punktą.

DAUGIAU INFORMACIJOS apie natūralias pievas ir ganyklas, taip pat pelkes ir šaltinynus, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, galite gauti susisiekę kontaktais:
•    El. paštu szns@vstt.lt 
•    telefonu +370 620 87952